วิธีการใช้ ?สำหรับวิธีการย้อมผ้าทั้งตัว


1.ซักผ้าที่ต้องการย้อมให้สะอาด2.เตรียมภาชนะสำหรับย้อม (หม้อเหล็ก หรือ สแตนเลส)3.เติมผงสีย้อมร้อน เกลือ 60 กรัม, และเติมน้ำ 2-3 ลิตร ลงในภาชนะที่เตรียมไว้แล้วจึงคนให้เข้ากัน4.นำผ้าลงย้อมในภาชนะโดยให้ผ้าจมน้ำทั่วทั้งผืนและตั้งไฟ ต้มน้ำให้เดือด (90-100 องศา) เป็นเวลา 1ชั่วโมง5. คนผ้าตลอด 15 นาที และย้อมทิ้งไว้ อีก 45 นาที โดยคอยเติมน้ำ 1-2 ครั้ง อย่าให้น้ำแห้ง6.หลังจากครบเวลา ปิดไฟรอจนผ้าหายร้อน แล้วจึงนำผ้าที่ย้อมเสร็จ ล้างน้ำจนสะอาดและนำผ้าที่ได้ไปแช่ในน้ำยาฟิกซ์ (น้ำยากันตก)เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นทำให้ผ้าหมาดแล้วจึงนำไปตากในที่ร่ม

How to Use ?For Dyeing


1. Weigh dry fabric. Wash throughly. Leave damp.2. Prepare container for dyeing (steel or stainless bowl)3. Add Direect dyestuff powder and 60 grams of salt then sink water 2 liters in the container and stir well.4. Submerge fabric in water then boil water (90-100 Degree Celsius) for 1 hour.5.  Stir for 15 mins. Then leave regularly 45 mins. (Usually add a water 1-2 times. Don’t leave it until water drying.6. Put out the fire and wait until cool down then rinse fabric in cold water. Then fix the color by submerge fabric in fixing water for 30 mins. Damp and dry away a fabric from direct heat & sunlight.

Suggestion


Use of dyes depending on the quantity of water. For example, INDAFIX Direct dye 50 grams require 6 litres of water. The quantity of Dyes ,Salt and Water can affect on color brightness, contrast and color shade. For example, less dyes , Salt and Water may affect on color shade and the color may not same as required. More fabrics mean more color , water added which depends on a ratio.

*Silk and Wools is suitable for this product. however, It is not stick for 100 percent *

ข้อแนะนำ


ปริมาณการใช้สีย้อมผ้า INDAFIX ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ในการย้อมเช่น สีย้อมร้อน INDAFIX 50 กรัมต้องใช้ น้ำ 6 ลิตร ปริมาณการใช้สีย้อมผ้าร้อน INDAFIX ปริมาณเกลือและปริมาณน้ำมีผลต่อความเข้มของสีในการย้อมผ้า เช่น ใส่สีย้อมผ้า INDAFIX  ปริมาณเกลือและปริมาณน้ำน้อยกว่าปริมาณปกติจะส่งผลให้สีที่ได้ออกมาอ่อนกว่าเฉดสีที่ต้องการ ถ้าต้องการย้อมผ้าในปริมาณที่มากกว่าปกติควรเพิ่มสี, น้ำที่ใช้ในการย้อมเป็นไปตามอัตราส่วนเพื่อให้ได้สีที่เข้มและไม่เกิดการด่างของสี

* หมายเหตุ ผ้า ไหม และ ขนสัตว์ จะติดสีไม่ถึง 100 เปอรเซ็นต์ *

Warning !


Always wearing a glove while use a product.Always wearing a mask while use a product.Do not inhale or eat a product.

ข้อควรระวัง !


สวมถุงมือทุกครั้งขณะใช้ผลิตภัณฑ์สวมผ้าปิดปากทุกครั้งขณะใช้ผลิตภัณฑ์ห้ามรับประทานหรือสูดดม